Flexibel företagshälsovård utöver det vanliga.

Vi hjälper er att:

✓ Förbättra medarbetarnas hälsa.

✓ Minska sjukfrånvaron​.

✓ Skapa ett friskare företag​.

Covid-19 utredningspaket – skapar förutsättningar för ökad arbetsförmåga

Efter att ha drabbats av Covid-19 är det många som har kvarstående besvär under lång tid. Det kan innebära att individen inte har förmågan att klara av sitt ordinarie arbete.

En grundlig utredning på Werbe & Partners skapar förutsättningar för individen att återgå till arbetet samt öka arbetstiden vid deltidssjukskrivning. Vi erbjuder ett utredningspaket där individen får träffa flera professioner som gemensamt bedömer arbetsförmågan, behov av behandling/rehabilitering samt ger rekommendationer kring anpassningar av arbetet.

Arbetsgivaren kan ansöka om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för dessa insatser och har därmed möjlighet till halvering av kostnaden.

Varför Werbe & Partners som er företagshälsa?

Flexibilitet

Inget företag eller individ är den andra lik. Vi hjälper arbetsgivare att ta fram skräddarsydda hälsolösningar som passar ert företag och individerna i det.

Helhetssyn

Vi vet att allt hänger ihop, därför jobbar vi proaktivt och brett. Från utredning, behandling till rehabilitering. Hela vårdkedjan på ett ställe

Kunskap

Oavsett om det är smärtrelaterade problem eller en förslitningsskada i knäet så har vi special kompetensen hos oss eller i vårt stora nätverk.

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Werbe & Partners är godkänd anordnare av Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det innebär att du som företagskund kan efter utredning, planering samt genomförande av rehabiliterande insatser ansöka om bidrag för delar av kostnaden. Tack vare detta kan fler anställda få tillgång till nödvändiga insatser för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro.

Möjligheternas klinik - anpassade tjänster utifrån varje företags unika behov

  • Hos oss skall ni och företaget få den hjälp och stöd som ni behöver. Inget företag är likt något annat därför tycker vi att det är viktigt att ni får ett anpassat utbud efter er verksamhet och dess personalbehov.
  • Hos oss får ni en kontaktperson som är insatt i er verksamhet som ni snabbt kommer i kontakt med via ett VIP nummer. Er kontaktperson är den person som koordinerar och planerar utefter era behov av stöd, vård, utredning och/eller behandling.
  • Hos oss skall ni känna att vi är lösningsfokuserade och ser möjligheter i att kunna bistå er med den hjälpen ni behöver på kort och lång sikt.
  • Via vårt stora kontaktnät kan vi snabbt och effektivt koordinera och optimera behovet av vård både när det gäller privata och offentliga vårdleverantörer.
  • Ni sätter upp era önskemål vi levererar!

Företagstjänster

Företagsabonnemang

Medarbetaren är den viktigaste resurs som arbetsgivaren har. Genom vårt abonnemang kan vi hjälpa företag att förebygga, upptäcka och behandla sjukdom och ohälsa så tidigt som möjligt.

Hälsoundersökningar

Vi arbetar förebyggande genom att erbjuda våra kunder olika typer av hälsokontroller och provtagning. Vi erbjuder en bas hälsoundersökning och en utökad, det går också bra att sätta ihop sin egen hälsokontroll.

Förebyggande arbete för personalhälsa

Drygt 46 procent av alla sjukskrivningar i Sverige är idag kopplade till psykisk ohälsa. Det är ett stort problem för individen i sig, men även för deras arbetsgivare. Läs om hur vi på jobbar förebyggande.

Arbetsförmågeutredning

Långdragen ohälsa utan säker diagnos?
Svårt att klara ordinarie arbete, efter frånvaro?
En arbetsförmågeutredning kan ge svar på många frågor man tänkas önska svar på. Också bra för förebyggande insatser.

Företagshälsovård på Werbe & Partners vis

Werbe & Partners arbetar engagerat och proaktivt för en välmående arbetsplats. Framtidens personalhälsovård bygger på förebyggande insatser, framförallt för individer i resurskrävande organisationer. När symtom och sjukdom uppstår är tidig upptäckt och åtgärd avgörande för förloppet.

Vi arbetar med hälsofrämjande insatser, exempelvis screening av upplevd hälsa, hälsoundersökning samt fysisk aktivitet i grupp. Vi erbjuder även föreläsningar med fokus på bland annat stresshantering, ergonomi samt vardagsbalans. Utöver det erbjuds insatser där vi arbetar mer aktivt, individuellt, i grupp och med organisationen. Ergonomirond samt vardagsrevidering är några exempel.

Med rehabiliterande insatser är målet att återfå hälsan samt arbetsförmågan. I denna process är det vanligt att träffa flera professioner, exempelvis läkare, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut.

Vi erbjuder även stöd till chef/HR vid medarbetares sjukskrivning i syfte att förtydliga, förenkla och effektivisera processen i att stötta medarbetarens arbetsåtergång.

Kontakta vår företagshälsovård i Göteborg

Företagshälsa

Välkommen att kontakta vår företagshälsovård för tidsbokning, konsultation eller offertförfrågan. Det går också bra att ringa oss på 031-388 59 60 eller mejla oss på info@werbe.se.