fbpx
loader image

Arbetsförmågeutredning

En arbetsförmågeutredning som beställs av försäkringsbolag eller arbetsgivare har ett innehåll och en utformning som är avsett att stödja beställarens uppdrag i ett rehabiliteringsärende.
Utredningen ska kartlägga den person som är i fokus, vad avser aktuella förmågor/aktiviteter.
Utredningen kan också påvisa faktorer som tidigare inte varit kända eller övervägda och helheten kan därför bidra till ett nytänkande och en nyorientering i det fortsatta arbetslivet.

Till dig som beställer utredningen

Att utreda arbetsförmåga är ingen enkel uppgift. Själva begreppet ”arbetsförmåga” är inte entydigt definierat och det förändras dessutom över tid och skiftar mellan olika kulturer. Ett sätt att beskriva arbetsförmåga handlar om att balansera individens förmågor mot arbetets krav. Detta kan tyckas enkelt då individen redan har ett pågående arbete och detta arbete innehåller klara och tydliga uppgifter. Att så inte alltid är fallet på nutida arbetsmarknad är välkänt.

En arbetsförmågeutredning som beställs av försäkringsbolag eller arbetsgivare har ett innehåll och en utformning som är avsett att stödja beställarens uppdrag i ett rehabiliteringsärende. Utredningen ska kartlägga den person som är i fokus, vad avser aktuella förmågor/aktiviteter. Utredningen kan också påvisa faktorer som tidigare inte varit kända eller övervägda och helheten kan därför bidra till ett nytänkande och en nyorientering i det fortsatta arbetslivet.

Utredningen genomförs av välutbildade personer med med personligt legitimationsansvar. Därutöver samarbetar de i multiprofessionella team för bästa möjliga bedömningsresultat. Syftet är att ta tillvara möjligheter, utan att missa begränsningar, som kan framkomma i en enskild professionell bedömning men som får ett vidare sammanhang och förståelse då man utvärderar dem i ett team.

Utredningen vilar på information som oftast redan finns i tidigare dokumentation. Sådan information kan utgöras av exempelvis medicinska journaler och dokumenterade resultat av rehabiliteringsinsatser. Därutöver används validerade test- och utredningsinstrument som kopplas till professionsspecifika intervjuer av den som ska utredas. Sammanställningen av de olika delarna görs i det multiprofessionella teamet, enligt väl beprövad arbetsmetodik och resulterar i en sammanvägd bedömning i skriftlig form.

Redovisningen till dig som beställer utredningen utgörs dels av den skriftliga sammanställningen samt av en muntlig återkoppling som förmedlas av teamledaren. Vid detta tillfälle får du också möjlighet att komplettera med frågor.

Till dig som erbjuds utredningen

Välkommen till oss på utredning! Syftet med arbetsförmågeutredningen är att kartlägga sådana möjligheter som kanske inte tidigare varit belysta och övervägda, för din fortsatta rehabilitering. Vi är noga med att utredningen genomförs med stor respekt för just dina behov och förutsättningar. De intervjuer och de tester/undersökningar som genomförs av våra legitimerade medarbetare kommer givetvis att journalföras. Det innebär också att det råder full sjukvårdssekretess om de uppgifter som du lämnar i en sådan situation.

Med hjälp av en arbetsförmågeutredning kan du som arbetsgivare få ett underlag som gör det möjligt att fatta välgrundade beslut om vilka åtgärder som är lämpliga. Målet är att medarbetaren ska återfå och behålla arbetsförmågan över tid. Med hjälp av arbetsförmågeutredningen får du som arbetsgivare därmed ökad kunskap och verktyg för att på bästa sätt stötta medarbetaren. När du mött de professioner som ingår i just ditt utredningsteam kommer de att ha ett möte sinsemellan (teammöte) för att diskutera och väga samman det som framkommit. Teammötet kommer att resultera i en förmågeprofil som teamet fullt ut kan stå för och som är rimlig och logisk. Denna sammanställning återkopplas till dig, innan beställaren av utredningen får sin redovisning. Du ges möjlighet att lämna synpunkter på utredningsresultat och slutsats. De kommer då som ett tillägg till sammanställningen. Däremot är det inte möjligt att ändra i teamets utlåtande. Du är välkommen att delta vid den återkoppling som teamledaren gör till beställaren av utredningen och du kommer att få med en egen kopia av den skriftliga sammanställningen.