fbpx
loader image

Mer om psykisk ohälsa och stress

Mer om psykisk ohälsa och stress

Ibland är det svårt att avgöra vad slags psykisk ohälsa det handlar om och därför måste man genomföra mera omfattandeundersökningar och utredningar för att fastställa art och grad av psykisk ohälsa. På Werbe & Partners begränsar vi oss till att bedöma och behandla vissa typer av psykisk ohälsa.

Depressiva tillstånd

Nedstämdhet och dysterhet drabbar oss alla emellanåt. Ibland följer dock andra symtom och besvär i dess spår; glädjelöshet, viktförändring, sömnstörning, en känsla av att allt blir trögare och långsammare, energilöshet, känsla av värdelöshet och skuld, försämrad tanke- och koncentrationsförmåga och döds- eller självmordstankar. I en sådan situation uppstår ofta ett betydande lidande för den drabbade och tillståndet kan då definieras som en depression. Depressioner kan vara av olika svårighetsgrad, men har det gemensamt att de ofta behöver sakkunnig hjälp för att bemästras. Depressioner är idag en av de allra viktigaste orsakerna till ohälsa i hela världen och förorsakar en betydande förlust av livskvalitet. 

Ångest

Liksom nedstämdhet är vi alla utrustade med känslan av oro, rädsla eller vånda. När denna känsla blir både långvarig och plågsam kan man
behöva hjälp för att identifiera mekanismerna bakom dess väsen. Ångest och oro kan få en helt dominerande roll i ens liv och därigenom påverka vardagen på ett ogynnsamt sätt. Ibland är den orimliga oron förknippad med någonting specifikt, som t.ex. ormar, och beskrivs då som en fobi. Hos andra är ångesten mer generell och kan förekomma i attacker där man t.o.m. 
uppfattar sin situation som livshotande. Ångest är ofta ett tillstånd som kräver behandling.

Missbruk

Missbruks begreppet har utvidgats en del under senare år. Med begreppet avses att man har förlorat kontrollen över ett beteende som kan vara kopplat till alkohol, droger, spel, sex osv. Även om ett visst bruk anses acceptabelt så övergår beteendet till att skapa ett beroende och i gränslandet däremellan brukar man tala om riskbruk. I denna process från bruk, till riskbruk och missbruk uppstår ett beroende som man själv inte längre klarar att hantera. Ofta får detta sociala konsekvenser för arbete, äktenskap och andra relationer som man tidigare klarat och värnat. Mycket talar för att man behöver hjälp för att inse utvecklingen i denna process. Det ligger i sakens natur att man gärna vill behålla något som åtminstone kortsiktigt ger behag och vällust som följd. Fällan är just att behaget snart övergår till obehag och missmod med ödesdigra konsekvenser som följd.

Andra former av psykisk ohälsa 

Det finns naturligtvis en hel repertoar av andra former av psykisk ohälsa. Dit hör t.ex. olika former av ätstörningar, förkroppsligande av psykiska besvär (somatoforma syndrom), sexuella funktionsstörningar m.m. Stress och stressrelaterade sjukdomstillstånd har diskuterats i ett särskilt avsnitt här liksom sömnstörningar och utmattningssyndrom. I det ovanstående har vi beskrivit några av de problem som vi ofta möter i vår verksamhet, men självklart är avsnittet inte heltäckande.